បញ្ចេទាំងមូលកុមាររុំរដូវក្តៅ ៧

រដូវក្តៅថ្ងៃជំរំនៅការបញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌលគឺជាការងាយស្រួលសម្រាប់ឪពុកម្តាយ,សប្បាយសម្រាប់កុមារ!

ការបញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌលមានទីតាំងនៅឆ្នាំ ១៩១៩ S។ ថៃលើផ្លូវក្នុងបញ្ចេ។

គ្នាបោះជំរុំរួមមានផ្ទះនិងក្រៅសកម្មភាពដើម្បីឱ្យសមគ្រប់វ័យនិងប្រយោជន៍។ ជាច្រើនរំបំពេញយ៉ាងលឿន,ដូច្នេះចុះឈ្មោះដំបូង។

  • If you have any difficulty with the online registration process please email your registration request to tnc@tacomaparks.com.
  • If you have been with us before for summer camps you should be aware that there will be some changes to how we operate for the safety of both participants and staff. Details will be provided before camp starts.
  • សូមចំណាំថាទាំងអស់រុំជាលើកដំបូងមកដំបូងបានបម្រើ។
  • ការចុះឈ្មោះមុនទាមទារយ៉ាងហោចមួយសប្តាហ៍មុនពេលបោះជំរុំចាប់ផ្តើម។
  • ៣០ ដុល្លារមិនអាចដាក់ប្រាក់គឺទាមទារជាមួយនឹងតុល្យការដោយសារតែ ៦ ថ្ងៃមុនពេលបោះជំរុំ។
  • មួយចំនួនអាហារូជំនួយគឺអាចប្រើបាន។
  • យើងតម្រូវទាំងអស់បោះជំរុំចូលរួមដើម្បីត្រូវបានក្បណ្តុះបណ្តាលនិងអាចដើម្បីខ្លួនឯងបង្គន់ដោយពេលវេលាកម្មវិធីនេះចាប់ផ្តើម។
Sign up for nature camps

We highly recommend you get on the waitlist for any full camps. There has been a great deal of movement on the rosters as circumstances change for families.

ជិតសកម្មភាព

Nature ROCKS! Ages 6-9

កក្ក ១៣-១៧,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 6-9) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. Investigate, explore, experiment! Discover amazing natural wonders through hikes, science labs, crafts, and games. $30 nonrefundabl…

Survival in the Wild for Ages 10-12

កក្ក ១៣-១៧,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 10-12) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. Discover what it takes to live in the wild, whether you are predator or prey, vertebrate or invertebrate. Learn skills that will…

Sea to Shore Camp for Ages 10-12

កក្ក ២០-២៤,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 10-12) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. From Snake Lake wetlands to tide pools and the deep ocean, explore the amazing creatures of these wet and wild ecosystems with hi…

Sea to Shore Camp for Ages 6-9

កក្ក ២០-២៤,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 6-9) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. From Snake Lake wetlands to tide pools and the deep ocean, explore the amazing creatures of these wet and wild ecosystems with hike…

It’s Art, Naturally for Ages 6-9

កក្ក ២៧-៣១,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 6-9) Creatively play and connect with nature through a variety of art projects, stories, music, photography, and whatever your imagination can dream up! Take hikes, meet…

Wildlife Detectives for Ages 6-9

សី ៣-៧,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 6-9) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. Use tools of detection to identify animals of the Pacific Northwest and observe their behaviors with nature hikes, science lab, cra…

Wildlife Detectives for Ages 10-12

សី ៣-៧,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 10-12) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. Use tools of detection to identify animals of the Pacific Northwest and observe their behaviors with nature hikes, science lab, c…

Nature Superheroes for Ages 6-10

សី ១០-១៤,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 6-10) Discover ways that you can help to protect our planet through projects, games, crafts, and earth-friendly activities to become a habitat hero! Hike through the wood…

Sea to Shore Camp for Ages 6-9

សី ១៧-២១,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 6-9) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. From Snake Lake wetlands to tide pools and the deep ocean, explore the amazing creatures of these wet and wild ecosystems with hike…

Sea to Shore Camp for Ages 10-12

សី ១៧-២១,២០២០
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
សុស ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 10-12) From Snake Lake wetlands to tide pools and the deep ocean, explore the amazing creatures of these wet and wild ecosystems with hikes, games, crafts, and science la…

Nature ROCKS! Ages 6-9

Aug 24-27, 2020
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 6-9) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. Investigate, explore, experiment! Discover amazing natural wonders through hikes, science labs, crafts, and games. This is a four d…

Nature ROCKS! Ages 10-12

Aug 24-27, 2020
ថ្ងៃច័ន្ទ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
អង្គារ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ពុធម៉ោង ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
ព្រ ៩៖០០ ខ្ញុំមាន-៣៖៣០ ល្ងាច
បញ្ចេធម្មជាតិមជ្ឈមណ្ឌល
(Age 10-12) CAMP IS FULL. WAITLIST AVAILABLE. Investigate, explore, experiment! Discover amazing natural wonders through hikes, science labs, crafts, and games. This is a four…

ឧបត្ថម្ភដោយ៖
ម៉ារីនស្ពានស្លាកសញ្ញា